ای پناه زيباترين لحظه های تنهاييم

ای تو سرشار از پاکی و راز

با تو در کوچه های نجابت

با تو در سايه بيد مجنون

در شب نازهايت

لذت خواب را وانهادم

در شط تيره گيسوانت

کوچه باغ گل سرخ شرمم

گفتن از لذت خوابهايت

موج گيسوی تو قصه ها داشت

بر شط جاری شانه هايت