من بر هلال ماه حلول کرده ام

پروازی بر شب

خنجری برحنجره

حلقه ای برگردنم

وقتی هلال کامل شود

برگرد مدار او خواهم چرخید

و سرگیجه ام را

بر اسمان خواهم پاشید...