سکوت شکست

پرنده به لانه بازگشت

مرد به پیله تنهایی اش

پرنده دلتنگ بود

بالهایش تاب پرواز نداشت

...پرواز چون خاطره ای گنگ

به قصه های پیوسته بود ...