دردل من چيزيست

مثل يک بيشه نور

مثل خواب دم صبح

وچنان بيتابم

که دلم ميخواهد

بدوم تا ته دشت

بروم تا سرکوه

دورها اواييست که مرا ميخواند