بيتاب ديدارت بودم /

وخشک لب در انتظارت ميسوختم /

ظهوری دوباره يافتی /

در کوير خشکيده احساسم /

ديريست از فراق تو سوزان و تشنه لب /

در فراسوی لحظه ها /

چشمم به در /

تا در ايی و جلوه ای کنی /

ديريست در بدر /

از ابر و باد نشان تو جسته ام /

ديرين حکايتيست /

هان ای ستاره اقبال عمر من /

دير امدی و از شب ديجور عمر من /

جز سايه ای از اندوه لحظه ها /

نمانده است /

شايد /

در اتشی که بر افروختم شبی /

ققنوس وار /

در انحنای شب /

در رقص مرگ /

 طلوعی دوباره را.