در اعماق خلوتم صدايت کردم

امدی بر ضيافت شکوفاييم

دستانت

پر از بوی عاطفه

و دلت به وسعت بيکران اندوهم

دلم

در ارزوی پرواز

دستهايت را به من بده

چشمهايم برای تو

با من بجای من ببين

خود را در اينه چشمانم