وقتی نهال دستانم

در باغ خشکيدن اغاز کرد

عشق را بهانه ای ساختم

                          برای التيام زخمهايم

                                             و رويشی دوباره...