ترا من چشم در راهم

شباهنگام

که ميگيرند در شاخ تلاجن سايه ها رنگ سياهی

وزان دلخستگانت راست

                          اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم

شباهنگام

در ان دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در ان نوبت

که بندد دست نيلوفر

                       به پای سرو کوهی دام

گرم ياد اوری يا نه

من از يادت نميکاهم

ترا من چشم در راهم

نيما    يوشيج