پرواز من

سفری است

از دياری که مردمانش

عشق را بر نمی تابند

پروازی که گريزی است

سفری که هبوطی است

         از اينچنين بهشتی

                       که ميوه ممنوعه ان

                                             وسوسه پرواز است

حاشا

ماندن در در اين مانداب

که رفتن

         خود

             رجعتی است

به ريشه ای که تجلی رويش است