چشمهايت

تغزلی است در نسرودن

و رشک افتاب

انگاه که بر افق گسترده می شود

افتاب های هميشه

                    رنج دير زيستن و کاهيدن را

                                                    واميگذارند

و به تماشا می نشينند

دو گوی بلورين

دو افتاب خوشه پروين

و وسوسه چيدن

              در خواب کودکی ................