اين سروده های بی صله

مرثيه گوی کدامين دلواپسی است ؟

خود ايا

حکايت زخم های به چرک نشسته سالها غربت است؟

اين رنجمويه را بکدامين گلو

به فرياد ايم

که جلادی

           با دشنه ای اخته

                        تشنه بوسه ای خونين است

اه  ای تقدير

ترا با چه زبانی به شکوه در ايم؟