نوشتیم و گریستیم

هنگامی که رقص قلم

در تکاپوی واژه ها

به روح چنگ میزد

نوشتیم و شکستیم

از عریانی روح

وقتی که تمنا را استجابتی نبود

انگاه که جاده را

مسافری نبود

نوشتیم و گریستیم

گذشتیم و گسستیم