دستهایت     

 روایت رازیست سر به مهر
 

که به معجزه عشق تفسیر میشوند

تا تعبیری عاشقانه در وجود اید

انگونه که چون عاشق

به نماز ایستد

هزار فرشته بر او سجود برند

اینک
        این منم

همو که  کافر عشق بود

به بلندای قامتت به رکوع ایستاده

                      و مفسر خوابهای پریشانت هستم

از تو گریزم نیست

چرا که ریسمانی که از قلبت

بر پای من گره خورده است

                     بی انکه بندی باشد

پلیست

که از پرتگاهم

بر استانت گذر گاهیست

ای صداقت ابی

در این وانفسای تنهایی انسان

در این هنگامه دود واهن و سیمان

به فریاد ا
          و بی پروا
                       در پروازی خوش
به تناسخی دیگر

راوی رازهای سر به مهرم باش

و پروا مکن

که این حدیث

همواره مکرر است...