ترا من چشم در راهم...

شعرهایی که گفته ام

خرداد 97
1 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
تیر 94
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
12 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
5 پست
عاشق
1 پست