سراب ارزو

وقتی نهال دستانم

در باغ خشکيدن اغاز کرد

عشق را بهانه ای ساختم

                          برای التيام زخمهايم

                                             و رويشی دوباره...

/ 1 نظر / 7 بازدید
نگین

امید جان .در برابر نوشته هایت سر تعظیم فرود آورم. خیلی زیبا ودلنشین است .منتظر نوشته ایت هستم.