هزار کاکلی شاد در چشمان تست

هزار قناری خاموش در گلوی من

ای کاش عشق را زبان سخن بود

شاملو

/ 6 نظر / 71 بازدید
مریم

تا نگاهم میکند دلم سریع “حمد و سوره” میخواند بیچاره می فهمد ، فاتحه اش خوانده است !

مریم

ای کاش عشق را زبان سخن بود ای کاش...

Palm

سلام آرشیوتونو مرور کردم خط زیبایی دارید. آفرین به این همه ذوق

لیلی

دروتان بادا این شعر شاملو نا ن و خواب و خون من است

لیلی

دروتان بادا این شعر شاملو نا ن و خواب و خون من است

زیباست . خطتون . و این شعر ناب