/ 5 نظر / 25 بازدید
خسرو پيري

هـنـگامـی کـه در زنـدگی اوج مـیـگیـری ، دوسـتـانـت مـی فـهمـند تـو چـه کسـی بـــودی ! امـا هـنگامـی کـه در زنـدگی بـه زمـین مـی خـوری ، آنـوقـت تـو میـفهـمـی کـه دوستـانـت چـه کـسـانـی بـودنـد . . . [گل][گل][گل][گل]

سایه

"بر هرچه نظر کنم تو را بینم " قشنگتر نیست از" بر هرچه نظر کنم ترا میبینم" به نظرم روون تر و شاعرانه تره. بازم شما استادید

مهسا

عالی بودن استاد [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

شادی

حال دنیا را چو پرسیدم، من از فرزانه ای گفت یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای گفتم آنها را چه می گویی، که دل بر او نهند گفت یا مستند، یا کورند، یا دیوانه ای سلام. ممنون از حضور گرم تون . شما در لیست دوستانم قرار گرفتین استاد.