رواق منظر چشم من اشیانه تست/// کرم نما و فرود ا که خانه خانه تست

در دور دست چشم می دوزم تا باز ایی و این به شب نشسته را از شب دیجور خود بدر اری

و میدانم این خیال است وهم است ...

/ 2 نظر / 74 بازدید
صدای دوست

گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن مثل رود با شفقت و مهربان باش مثل خورشید اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان مثل شب وقتی عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ متواضع باش و کبر نداشته باش مثل خاک بخشش و عفو داشته باش مثل دریا اگر می خواهی دیگران خوب باشند، خودت خوب باش مثل آینه.